Reglament
  • TEL 678 67 66 34

Pot descarregar-se el reglament en format pdf prement AQUÍ

Article 1. ORGANITZACIÓ


L’escuderia Vall del Tenes Sant Feliu de Codines, entitat inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 10.650, afiliada a la “FEDERACIÓ CATALANA VEHICLES CLÀSSICS” amb el número 1409;ORGANITZA una Prova de Regularitat per a vehicles Clàssics, el dia 8 de Juliol de 2017 denominada:

IV CRITÈRIUM DEL VALLÈS CLÀSSICS

El qual serà puntuable pel certamen:“ VI CHALLENGE INTERCOMARQUES REGULARITAT CLÀSSICS”

1.1 La citada prova es desenvoluparà per ordre de relació d’acord amb les següents normatives o reglaments:

Les Prescripcions Comunes de la Fed. CATALANA VEH. CLASSICS
El Reglament General de la VI CHALLENGE INTERCOMARQUES 2017
.El present Regl ament Particular

Article 2. QUADRE D’OFICIALS


El quadre d’Oficials estarà composat per:

Director de l’esdeveniment: Emili Monserrat Matias
Seguretat Vial: Alex Manzano Sanchez

ComissarisTècnics
Juan Carlos Vargas Castillo
Francisco Valderrama Montes

Secretari: Alex Manzano Sanchez
Verif. Administratives: Axel Fernandez
Classificacions: ITERIA, RC.
Comissaris esportius: Marti Juanals
.

Article 3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.


L’esdeveniment consistirà en una e tapa amb un recorregut  de  151.94 kms., dividit en seccions i sectors, amb un total de 91,14 kms. cronometrats que equivalen al 59.98 % a una mitjana inferior a 50 km./h, a efectuar  per carreteres obertes al trànsit, per la qual cosa els participants hauran de respectar en tot moment les Normes del Codi de Circulació i evitar dificultar o obstaculitzar la circulació de la resta d’usuaris de les vies publiques

Article 4. VEHICLES ADMESOS


4.1 Seran admesos a  participar en la prova els vehicles que s’especifiquen a continuació:

CLASSE “R” amb aparells manuals i digitals: Vehicles construïts entre 1-01-1950 al 31-12-1991 o més de 25 anys.

CLASSE “R 2” amb aparells manuals.Terratrip, Bicitrip , Piràmides tipus Brantz o similars. Vehicles construïts entre 1-01-1950 al 31-12-1991 o més de 25 anys.

CLASSE “O” Només amb els aparells originals del vehicle. Vehicles construïts entre 1-01-1950 al 31-12-1991 omés de 25 anys el dia de la prova.

A  efectes de la prova hi hauran tres classes :
1.-“O”Vehicles sense aparells.
2.-“R” Vehicles amb aparellsdigitals.
.3.-“R 2”Vehicles amb aparells manuals.

Aclariment; els 25 anys son els vehicles que el dia de la prova tinguin 25 anys. Quedaran englobats a les classes que els correspongui, si porten aparells digitals, manuals o van sense.

4.2 Tot s el vehicles hauran de mantenir les característiques tècniques i estètiques de l’època de fabricació. Hauran de disposar del Permís de Circulació, ITV vigent i  assegurança RC obligatòria.

4.3 No seran admesos a participar els vehicles construïts abans o desprès dels citats anys  ni “repliques”.

Article 5. ASPIRANTS


Seran admesos a participar en l’esdeveniment:

5.1 Com a conductors: els posseïdors de Carnet de Conduir “B” en vigor que formalitzin la seva inscripció en una prova com a primer conductor.

5.2 Com a acompanyants: els majors d’edat (de 14 a 18 anys amb permís per escrit dels  pares o tutors) que formalitzin la seva inscripció en una prova com a segon conductor (en possessió de Carnet de Conduir B en vigor) o com acompanyant.

Article 6. ASSEGURANÇA.


A més de l’assegurança de RC. obligatòria dels vehicles participants, l’Organització té contractada una assegurança de RC que pot derivar-se amb motiu de l’organització de l’esdeveniment amb la cobertura que indica el Gobern.

Article 7. INSCRIPCIONS.


7.1 Tota persona que desitgi participar ha d’enviar la sol·licitud d’inscripció a l’Organització,  a partir del 08 de Juny de 2017 fin s les 20:00 hores del dia 05 de Juliol de 2017 a l’ENTITAT ORGANITZADORA.

7.2 No serà acceptada CAP INSCRIPCIÓ que no estigui degudament complimentada en tots els apartats que figuren al full d’inscripció i no vagi acompanyada dels corresponents drets.L’esdeveniment quedarà suspès o ajornat en cas de que no hi hagi un mínim de  20 vehicles inscrits, retornant els drets.

7.3 Els drets d’inscripció són els següents:

Cotxes acceptant la publicitat de l’Organització:120,00 €
Socis de l’Entitat Organitzadora:
No acceptar la publicitat de l’Organització: 240,00 €

ENTITAT BANCÀRIA: BANC SABADELL ES59–0081 –0021–48–0001132516

A l’entrega del “transponder o antena”, NO es cobrarà la fiança que es cobraba anys anteriors. Només es cobrarà a la primera participació.

L’ inscripció dona dret a:

Realitzar la prova com a Participant i segons aquest Reglament.
Dinar per pilot i copilot i acte de repartiment de premis.
Material divers adhesius, cronometratge, etc.
Trofeus o copes segons classificació.

7.4 L’ ingrés s’efectuarà en EFECTIU o per TRANSFERÈNCIA al compte corrent, establert  per l’organització en el full d’inscripció.

7.5 Pel fet d’inscriure’s a la  prova, tant el conductor com l’acompanyant accepten les disposicions del present Reglament Particular, al qual es sotmeten sense cap reserva.

7.6 Les inscripcions es limiten a 60 participants. Quedarà tancada quan s’arribi a aquesta quantitat. Es comunicarà a través de la pàgina web.

7.7. L’adjudicació dels dorsals i ordre de sortida serà a criteri de l’Organització, respectant les classificacions actuals (R-1, R-2, O) del dia de la prova.

7.8.Es retornaran els drets d’inscripció:

7.8.1.Inscripcions refusades.

7.8.2 Si la prova no es disputa.

7.8.3 L’Organitzador retornarà el 100% de la inscripció als Competidors que per raons de força major, degudament verificada, avisin fins a 72 hores abans del inici de la prova.

7.8.4 L’Organitzador retornarà el 50% de la inscripció als Competidors que per raons de força major, degudament verificada, avisin abans del’ inici de les Verificacions Administratives. VI Critérium del Vallés Clàssics – 8 de Juliol 2017

7.8.5 Si la comunicació té lloc després de l‘inici de les Verificacions Administratives NO es retornaran els drets d’inscripció.

Articl e 8. PROMITJOS - ROAD BOOK, ETC.


8.1 El director de l’esdeveniment decidirà l’aplicació de la mitjana A o mitjana B més lent en cas de dificultat en l’itinerari (neu, pluja, vent, boira, gel, graveta, etc. etc.)
.
8.2 Abans de la sortida, s’entregarà un Carnet de Ruta a cada Participant. E l Llibre de Rutao Itinerari i les mitjanes a les Verificacions Administratives.No hi haurà taules.

8.3 Els carnets de ruta de la 2ª secció seran entregats al finalitzar la 1ª Secció a l’entrada del Parc Tancat.

8.4 El siste ma de sortida dels trams cronometrats serà de “auto sortida”.

8.5 Quan sigui l’hora de sortida del tram cronometrat els participants hauran d’arrancar  immediatament. No fer-ho es penalitzarà. Aturar-se dintre d ́un tram  per anar avançat, com portarà la penalització de 100 punts.

8.6 El plane ll de l ́itinerari es publicarà 30 dies abans.  L’Organització estableix un tram de calibratge mínim de 3 kms, que es publicarà amb temps suficient abans de la prova.

8.7 En tot moment els participants hauran de respectar íntegrament, sota pena d’exclusió, el recorregut i la direcció indicats a l’itinerari, amb l’excepció per causa de força major decidit pel Director de la prova.

8.8 Durant tot el recorregut, de la prova, haurà d’ocupar el vehicle només els dos membres de l’equip autoritzats a prendre la sortida. L’ incompliment d’aquest paràgraf comportarà l’exclusió dels participants

Article 9. NÚMEROS I PLAQUES.


9.1 L’ entitat organitzadora entregarà a cada participant els 2 adhesius de número d’ordre. Els números d’ordre seran amb fons blanc i numeració negre, que es col·locaran al lateral tal com s’indicarà en instruccions específiques
i tindran una mida màxima de 25X25 cm .O bé també es pot col·locar un número al parabrisa.

numero cotxes

Article 10. VERIFICACIONS.


Abans de la sortida (segons programa horari), que controlarà com a mínim:

10.1 ADMINISTRATIVA:
Permís de conduir vigent del pilot.
Assegurança obligatòria del vehicle.
Fitxa tècnica.
ITV en vigor.

10.2 TÈCNICA.
Estat dels neumàtics.
Número i plaques obligatoris.
Retrovisors.
Cinturons de seguretat.
Estat general del vehicle.
A judici del Director de la prova, els Comissaris poden NO autoritzar la sortida d’un  participant que no reuneixi les condicions adequades.

Article 11. CONTROLS.


11.1 Control Horaris:
Estaran indicats amb un cartell de color groc uns 25 metres abans del control. Els C.H. estaran indicats amb un cartel l de color vermell després de l’avis de control amb cartell groc.
El punt de auto - sortida del Tram de Regularitat estarà indicat per un cartell de sortida vermell.
Al C.H. de final del ral·li NO penalitza l’avançament.
Els  Punts de Control de Cronometratge secrets estaran repart its en el recorregut del Tram de Regularitat
.
En qualsevol lloc i mai a menys de 500 m. després d’un STOP, un CEDIU EL PAS, de CRUÏLLES, de ZONES URBANITZADES o POBLACIONS, pel que es necessari respectar els senyals . Hi haurà temps per recuperar les mitjanes.

11.2 Els participants NO incorreran en cap penalització, per avançament i per retard, si la hora ideal de presentació del carnet de ruta, correspon al minut de l’entrada del control. Una vegada passat el C.H, cal arrancar immediatament.
No arrencar es penalitzarà.
Es considerarà MINUT D’ENTRADA A C.H. quan el vehicle entra a la Zona de Control traspassant la pancarta de color groc.
EXEMPLE: Si un Participant ha de passar o arribar per un C.H. a les 11h 27’, no serà penalitzat si el seu carnet de ruta és presenta a l’Oficial del control entre les 11h 27’ i les 11h 27’ 59”, amb el vehicle, pilot i copilot presents

11.3 Els llocs de control començaran a funcionar 15’ minuts abans de l’hora de pas del 1º. participant i tancaran el control 15’ minuts després de l’hora teòrica del pas de l’últim vehicle.Si els Participants arriben al control fora
d’aquesta hora quedaran EXCLOSOS automàticament de la prova, excepte contraordre del Director.

11.4 Els Controls secrets, estaran situats al llarg del recorreg ut, a les zones que determini la Organització. Es penalitzarà a la dècima de segon per cada dècima segon de retard o avançament respecte al pas ideal.

11.5 En cada secció, sector i tram, l’ interval de la sortida de cada vehicle serà de 1 minut.

11.6 L’Oficial de C.H. apuntarà en al full de control i al Carnet de Ruta l’hora d’arribada a C.H. i l ́hora de auto – sortida de Tramde Regularitat dels vehicles (entre C.H, i sortida de tram 2 ́minuts).

11.7 Cada Participant sortirà a l’hora que li correspongui alseu carnet de ruta. Només pot sortir a tram de regularitat,un vehicle cada minut.

11.8 En qualsevol lloc pot haver- hi un control secret de pas. No passar per un control secret de pas comportarà  penalització

punto11

Article 12. CRONOMETRATGE


12.1 Es farà el cronometratge a la dècima de segon per satèl·lit (GPS).

12.2 No serà admesa cap reclamació contra el cronometratge i les classificacions.

12.3 Si un vehicle supera en un 30% la velocitat mitjana imposada per l’Organitz ació se l’exclourà de la prova..

12.4 Si aquesta infracció es produeix per segona vegada a qualsevol de les proves restants, se l’exclourà de la Challenge.

12.5 En cas d’empat a punts, serà declarat guanyador el Participant que obtingui més ceros (0,0). Si persisteix l’empat, amb el que tingui més uns (0,1). Etc.

Article 13. RECLAMACIONS.


13.1 Els Participants podran transmetre les seves queixes (mai contra el cronometratge) i demanar informació al Director de la prova sobre alguna penalització, sobre controls horaris, controls de pas, sortides de tram, parcs tancats, etc.

Article 14. HORA OFICIAL.


L’hora oficial de la prova serà la del rellotge oficial de la prova, que serà a una taula a les verificacions administratives a l’oficina de secretaria de la prova.

Article 15. SECRETARIA.


La secretaria de la prova estarà ubicada:

15.1 Des de l’inici d’inscripcions fins a la finalització del esdeveniment a l local social de ESCUDERIA VALL DEL TENES SANT FELIU DE CODINES
C/ Joaquim Mir, 4, Riells del Fai 608 74 40 01 – 653 23 65 01 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

15.2 S’entregar à l a documentació corresponent a l moment de les Verificacions  Administratives

Article 16. PENALITZACIONS.Art 16.1 Per cada minut o fracció de retard en C.H.10 punts penalització
Art 16.2 Per cada minut d’avançament o fracció en C.H. 60 punts penalització
Art 16.3 Per cada dècima de  segon d’avançament o retard en C.S. (control secret en  tram) 0.1 punts penalització
Art 16.4 Per parar- se voluntàriament e indegudament en un Tram. 100 punts penalització
Art 16.5 1ª infracció al Codi de Circulació denunciat per l’autoritat. 500 punts penalització
Art 16.6 2ª Infracció al Codi de Circulació. EXCLUSIÓ
Art 16.7 No arrencar immedi atament a la sortida de un C.H. o Tram.100 punts penalització
Art 16.8 No passar per un C.S. (control secret ). 500 punts penalització
Art 16.9 No passar per un control C.P.(control pas) 500 punts penalització
Art 16.10 Per cada minut de retard en el parc de sortida. 60 punts penalització
Art 16.11 Pèrdua o modificació del carnet de ruta. EXCLUSIÓ 16.12 Ent rar en zona de C.H. en Direcció diferent a la prevista, en l’itinerari. EXCLUSIÓ
Art 16.13 Parar  el vehicle bloquejant la carretera sense causa justificada.EXCLUSIÓ
Art 16.14 Deixar el cotxe de manera que constitueixi un perill per la resta d ́usuaris. EXCLUSIÓ
Art 16.15 No obeir les instruccions del Director u Oficials. EXCLUSIÓ.
Art 16.16 Mantenir una conducta irrespectuosa. EXCLUSIÓ
Art 16.17 No entregar el carnet de ruta al final de cada secció.EXCLUSIÓ
Art 16.18 Abandonament d’un dels dos Participants de l’equip.EXCLUSIÓ
Art 16.19 Viatjar a l vehicle una persona no autoritzad a a prendre la sortida EXCLUSIÓ
Art 16.20 Entrar en un C.H. 15 minuts tard (Art. 11.3), EXCLUSIÓ
Art 16.21 Superar la velocitat establerta en un 3 0%. EXCLUSIÓ.
Art 16.22 Portar “ouvreur” que indiqui la situació dels C.S. EXCLUSIÓ

Article 17. CLASSIFICACIONS


S’establiran les classificacions següents:

* CLASSIFICACIÓ GENERAL SCRATCH
* CLASSIFICACIÓ DE CLASSE “R”
* CLASSIFICACIÓ DE CLASSE “R 2”
* CLASSIFICACIÓ DE CLASSE “O”
* CLASSIFICACIÓ VEHICLE ANTERIOR AL 01/01/1975

Article 18 . PREMIS.


18 .1 Es repartiran copes als TRES primers classificats de cada classe (conductor I a companyant.). Per establir una Classe el mínim és de 3 vehicles inscrits.

18.2 Si s ́entrega premi als primers classificats Scratch, NO s ́entregará premi de classe i passarà al quart classificat. Qualsevol altres premis o trofeus a criteri de l’Organització o d’algun Patrocinador ;

1r EQUIP CLASSIFICAT SCRATCH (potestatiu)
1ª EQUIP LOCAL
1r EQUIP DAMES (equip femení)
1r equip classificat SOCIAL
1r equip classificat amb vehicle anterior al 01/01/1975

Article 19 . DISPOSICIÓ FINAL


19.1 Per a qualsevol altre qüestió, no contemplada al present Reglament Particular, s’estarà sotmès pel fetde participar a elque disposa el Reglament General i les Prescripcions Comunes de la FEDERACIÓ CATALANA VEHICLES CLÀSSICS (F.C.V.C.)

OFICIAL RELACIÓ AMB CONCURSANT

 

 

comparteix amb nosaltres