Manual de Seguretat
  • TEL 678 67 66 34

Manual de Seguretat

Objectius

Aquest MANUAL DE SEGURETAT te com a objectiu establir i assegurar les normes, mesures de seguretat, plànols d'actuació, etc.…, encaminats a la prevenció i actuació en cas d'accident al llarg de la Prova.

Àmbit d'aplicació

L’àmbit d'aplicació del pla serà les carreteres BP-1432, BP-1483, Cam. Lloberes i C. Joaquim Mir on es desenvolupa la prova, així com les àrees properes des de les que es pugui presenciar aquesta, amb una longitud de traçat de 5700 metres de carretera, incloent les zones de pre-sortida i arribada a parc de meta.

Relació d'oficials als qui va dirigit aquest Manual de Seguretat


El present Pla de Seguretat va dirigit a tots els Oficials i Personal d’Organització de la Prova, així com a totes aquelles persones que desenvolupen un càrrec o funció en la prova, pel que ésnecessari el sèu perfecte coneixement.

• Coordinador General
• Director de Prova
• Director de Cursa
• 4 Directors Adjunts
• Cap de Comissaris de Ruta.
• Director Metge.
• Metge Adjunt.
• ATS.
• Vehicles d’Intervenció.
• Ambulàncies, grues,…
• Cap de Policies.
• Cap de Parcs.
• Cap de Transmissions.
• Cap de Cronometratge.
• Comissaris de Ruta.
• Etc. ...


Previ a la Prova

El funcionament del pla de seguretat serà el següent :
Mitjançant la coordinació del Coordinador General, Director de Prova i el Director de Cursa, cada àrea sota la direcció del sèu responsable funcionarà automàticament.
El Director Adjunt de Seguretat s’encarregarà de destinar i supervisar totes les àrees de seguretat de la prova i el tancament de la pista.

El Cap de Comissaris i Senyalitzadors serà l'encarregat de la distribució per la prova dels comissaris i senyalitzadors amb el respectius equips i donar les instruccions pertinents. Estaran en amb contacte permanent amb el Director de Carrera.

El Director Metge destinarà el sèu equip en funció de les ambulàncies i les instruirà sobre la seva actuació, conforme al present Pla de Seguretat.

El Cap de Muntatge de la Pista serà l’encarregat de la situació i col·locació de: balles, bales de palla, zones prohibides al públic, aparcaments, senyalització de corbes, llocs de comissaris etc.…, i en general de tot el que es relacioni amb el muntatge i senyalització de la prova; assegurant-se de que tot sigui conforme als criteris emprats.

La zona de sortida de la prova, quedarà sota la responsabilitat del Cap de Seguretat, així com la distribució i col·locació dels vehicles de intervenció.

Durant el desenvolupament de la Prova

Segons s’indica en el present manual, cada membre haurà d’estar en el sèu lloc.

El Coordinador General serà l’encarregat del compliment dels horaris previstos i del desenvolupament de les funcions de cada àrea específica. El Director de Prova juntament amb el Director de Cursa i els Directors Adjunts de  Seguiment i d’Intervenció estaran a l'escolta en la freqüència de seguretat, al igual que els punts de comissaris de ruta.

Els tràfics per radio de les mesures a adoptar es donaran, de Director de Prova / Director de Cursa o Director Adjunt d’Intervenció a cada lloc específicament o conjuntament, segons sigui necessari.

En cas d’incidents en la prova, el Cap del punt de control ho indicarà per radio, al Director de Prova / Director de Cursa o Director Adjunt de Seguiment. El comissari procurarà transmetre els missatges CLARS i CONCÍS i amb les dades oportunes per prendre una bona decisió. L’ordre de transmissió dels missatges vindrà donat per l’Adjunt de Seguiment. En cas d'incident, el comissari procurarà una intervenció immediata. Si es insuficient, comunicarà per radio a Direcció de Carrera la situació, i si aquesta ho considera oportú, prèvia aturada de la cursa, farà sortir al cotxe “R” i el cotxe “S”, que es personarà en el lloc de l'incident e intentarà solucionar-ho, comunicant a direcció de carrera la situació per a la següent decisió.

Difusió de normes als espectadors

Abans de la prova, en els recorreguts de reconeixement, i entre las diferents manegues, a través de la megafonía tant fixa com la instal·lada en els vehicles de seguretat es donaran recomanacions al públic, en quant a llocs d’ubicació i normes de seguretat, les quals també estaran recollides en el full de seguretat que es distribuirà entre el públic assistent.

Difusió de normes a la Premsa

El present manual de seguretat serà inclòs al reglament, i part d’aquest es distribuirà a Mitjans de comunicació, pilots i públic en general. De la mateixa manera en les pagines que es publicarà en la Premsa es donaran les normes de seguretat per al públic assistent.

Cal tenir present que la fidelitat de les dades aquí esmentades, així com el coneixement i difusió d’aquestes, és base fonamental per el bon desenvolupament de la Prova.

TELÈFONS D’INTERÉS

Presidència de la prova 608 74 40 01
Secretaria de la prova 678 67 66 34
Policia Local de Bigues 938 65 76 48
Hospital de Granollers 9 38 42 50 00
Servei de Bombers 938 65 25 55

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT

La 50a Pujada Vall del Tenes - Sant Feliu de Codines, transcorre per la carretera BP-1432. L’emplaçament de la sortida de la Prova esta situada a la carretera BP-1432, a la fita quilomètrica 22.1km a la població de Bigues i Riells.

L’Arribada esta situada a la carretera BP-1432, fita quilomètrica 17.7km , amb una longitud de 4.4km, desnivell de 170m, pendent mitja del 4.04%.

Amb un asfalt en bon estat i un escenari únic i autèntic que us ofereix el ventall més ampli de natura, retrobem un tram amb una gran varietat de corbes amb importants canvis de ritme, molt ample en la part inicial, amb fortes apurades de frenada i un final ample, però molt ràpid.

En un terreny totalment integrat en l’entorn natural. Això garanteix un bon espectacle tant per pilots com pels espectadors. L’ampla de la calçada és variable i està dotada en la major part de guarda rail.

Hotels més pròxims

hotels 2023

 
DIRECCIÓ DE CURSA

a) Situat a la sortida al punt quilomètric 22.1km amb el vehicle del director de cursa, ambulància, cotxe de seguretat, metge, grua i emissores de control.

b) Equipament material
• Un vehicle per al Director de Cursa equipat amb llums llampurnejant, sirena, megafonia i equip de Transmissions.
• Un vehicle de intervenció “S” a utilitzar pel Director Adjunt de Seguretat i el Director Metge.
• Un altre vehicle de intervenció “S” situat al punt entremig del recorregut .
• Un vehicle “R” equipat amb les normes del CEI .
• La resta de vehicles de intervenció.
• Aparells de comunicació de les diferents xarxes de comunicació.
• Telèfons.
• Els Directors Adjunts de Seguiment e Intervenció amb diferents aparells de radio que asseguren els enllaços amb els serveis de radio, localització de metges, ambulàncies, i enllaços telefònics.
• Cada membre del punt de direcció de carrera, així com els seus vehicles també tindran radio transmissors i telèfons mòbils.
• Mobiliari adequat per l'esdeveniment.
• Plànols del Traçat.
• Pla de Seguretat.
• Classificacions.
• Secretaria.
• Reprografia.

c) Equipament humà
En el punt de direcció de carrera estaran les següents persones :
• Coordinador General.
• Director de Carrera.
• Director Adjunt de Seguiment.
• Director Adjunt de Intervenció.
• Secretari de Carrera.

El Coordinador General, junt amb el Director de Prova, el Director de Cursa i el Director Adjunt s’encarregaran del control i supervisió de tots els serveis i amb disposició per donar les ordres oportunes.

El Director de Prova, Director Adjunt Pista i el Director Metge estaran en el lloc expectants a qualsevol incident que es pugui produir.

El Secretari de Carrera junt amb el Director Adjunt de Seguiment farà el seguiment dels controls de sortida, de pas i arribada dels vehicles participants, informant puntualment a direcció de carrera de qualsevol anomalia.


ORGANITZACIÓ, VIGILÀNCIA DE PISTA I SEGURETAT

a) Nom i emplaçaments dels controls
Per aquesta edició de la 50a Pujada Vall del Tenes - Sant Feliu de Codines , l’Escuderia Vall del Tenes, desplegarà una sèrie de Mitjans que garantirà la vigilància i seguretat de tot el recorregut, intentant cobrir tots els aspectes de la mateixa.

Pertanyents a la escuderies col·laboradores que amb l’experiència que els avala, seran els responsables de transmetre als pilots les incidències en pista a través del joc de banderes, així com faran les funcions de radio – enllaços.

Seran un total de 15 punts en tot el recorregut, distribuïts de tal forma que cada un tingui visiódirecta amb el sèu precedent i amb el següent.

Tots ells estan sota les ordres directes del Director de Prova, Director de Cursa i son coordinats, supervisats i ubicats pels Directors Adjunts i el Cap de comissaris de Ruta.

Amb un total de :
• 15 Punts distribuïts al llarg del recorregut.
• 1 Comissaris de Ruta.
• 15 Radio Enllaços.
• Personal Contra Incendis.
• 5 Adjunts Col·laboradors.
• 2 Agents de Mossos d’Esquadra
• 10 Persones de Manteniment i Organització.

El Coordinador General, juntament amb el Director de Prova, el Director de Cursa i el Cap de Seguretat, estaran al comandament i assumiran la responsabilitat del Grup humà desplegat en el tram, els quals estaran assessorats pels Caps de Secció o Àrea, de cada un dels diferents grups d'actuació en el tram.

b) Equipament dels controls
Amb un total de 15 punts distribuïts per tot el tram, el personal humà i material en cada punt serà :
• 1 Joc complet de banderes.
• 1 Extintors
• Xiulets.
• 10 Kg. de Sepiolita.
• Raspall o escombra.
• Armilles de identificació.
• Talla cinturons
• Manta ignífuga
• Radio transmissor

c) Personal
• 1 Cap de Punt de control.
• 1 Comissari de Ruta – Senyalitzador
• 1 Comissari de Intervenció.

d) Material de comunicació, tipus i ubicació
El sistema de comunicacions esta constituït por 3 xarxes :

1) Una xarxa principal de seguretat, que enllaça permanentment a :
• Coordinador General
• Director de Prova
• Director de Carrera
• Directors Adjunts
• Cap de Comissaris de Ruta
• Director Metge
• Vehicles “R”
• Vehicle “S”
• Cotxe “0”

2) Una xarxa de control de carrera que enllaça permanentment a :
• Direcció de Carrera
• Cap de Seguretat
• Director Adjunt de Seguiment
• Cada un de los punts de comissaris de ruta

3) Una xarxa de comunicació de temps que enllaça permanentment a :
• Línia de sortida
• Línia d’arribada
• Secretaria
• Taulell de temps a l’arribada
• Director Adjunt de Pista
• Parcs d’Assistència
• Parc d’Arribada

El Sistema de Cronometratge connecta directament la cèl·lula de sortida amb la cèl·lula d'arribada de la prova, i als seus cronometradors a través d'una línia independent de telèfon per el cronometratge.

e) Personal de Vigilància
Es comptarà amb la participació del Servei de Policia per procedir al tancament de carretera i control d’accessos, així com de la seguretat i l'ordre en el marc de la prova. El servei del parc de Bombers, i Ambulàncies ubicat en l'inici del mateix tram, que s’encarregarà de les missions pròpies del cos.

De la col·laboració dels voluntaris de la nostra escuderia per als parcs de Sortida i Direcció de Carrera, així com del personal d'organització format per personal de l’Escuderia Vall del Tenes, que es desplegaran al llarg del recorregut, col·laborant en tot el que sigui necessari per la bona consecució i desenvolupament de la carrera, en un nombre aproximat de 45 persones.


ORGANITZACIÓ MÈDICA

a) Planificació i jerarquia de comandament
La organització ha establert una Estructura Medica que pugui garantir l’assistència medica en qualsevol punt del recorregut, ja sigui pilot, assistència, espectador o responsable d’organització.

DESCRIPCIÓ
Es designarà un CAP METGE que estarà sempre en contacte amb el DIRECTOR DE PROVA, el DIRECTOR DE CURSA i amb els DIRECTORS ADJUNTS, per coordinar les actuacions a seguir en cas d'incident, sent responsabilitat d'aquest en matèria sanitària, així com la designació dels Mitjans mòbils a utilitzar, desplaçaments, etc.…

El organigrama serà :

• DIRECTOR DE PROVA
• DIRECTOR DE CURSA
• DIRECTOR METGE
• EQUIP ASSISTENCIAL

b) Mitjans Humans
Els recursos humans dels que es disposa son els següents :

• 2 Metges un en funció de Director Metge.
• 2 Infermeres del SUM (Servei Urgent Medicalitzat).
• 2 Tècnics en Transport Sanitari de Ambulàncies i Bombers de la Generalitat.

c) Mitjans Materials
Els Mitjans materials disponibles seran els següents :

• 1 vehicle “R”
• 1 UCI (Suport Vital Avançat), a la sortida de la Prova, equipada amb respirador, desfibril·lador, equips d’intubació i perfusió, bomba d’aspiració i medicació així com material d’immobilització amb una dotació de metge, infermera i tècnic. En cas d’accident, amb un cotxe “S” s’avançaran el metge i la infermera.
• 2 vehicles “S” un a la Sortida de la Prova i l’altra a meitat de la Prova, amb una dotació de metge, infermera i tècnic equipats amb material d’immobilització, perfusió i intubació.
• 1 ambulància “SVB” amb voluntaris de Ambulàncies.

d) Ubicació de tots els mitjans humans i materials
Els Mitjans humans estaran ubicats a la Sortida de la prova a disposició del Director de Cursa.
Els Mitjans materials també estaran ubicats a la Sortida de la prova segons el mapa d’organització de Sortida.

e) Disposició d’altres mitjans en cas necessari

• Ambulàncies.
• Servei del parc de Bombers


SERVEI DE CONTROL INCENDIS I RESCAT

a) Vehicles de rescat, equipament humà i material
• El servei d'intervenció denominat “S” ocupat pel Director Adjunt de pista i el Director Metge, que assegurarà una intervenció ràpida d'auxili i un perfecte coneixement “in situ” de la situació per proposar a direcció de carrera l'adopció de les mesures necessàries. Aquest vehicle estarà dotat de llums llampurnejant, i transmissor per a comunicacions.

• Un vehicle ràpid de rescat “R”. equipat amb el material necessari per la intervenció mèdica o de excarceració en cas d'accident. Està ocupat per un Metge especialista en reanimació i un pilot.

b) Vehicles contra incendis, equipament humà i material
A més a més dels equips dels punts de vigilància, un vehicle del servei de bombers amb els respectius professionals, que tindran una intervenció immediata, si els extintors de la prova i el del vehicle “S” fossin insuficients.

c) Ubicació de tots els mitjans contra incendis i rescat
La ubicació dels Mitjans contra incendis i rescat esta contemplada en el plànol d’organització de Sortida.
També es disposa d'extintors que estan ubicats a :

• Verificacions Tècniques
• Parc d’Assistència

d) Disponibilitat d’altres mitjans en cas necessari
• Servei del parc de Bombers telèfon 938 65 25 55


SERVEI DE GRUES

a) Nomb i tipus de grues
Degut a les característiques del traçat amb, es comptarà amb 1 grua.

b) Situació
Aquest vehicle estarà ubicat a la Sortida de la prova, a les ordres del Director de Cursa.


SISTEMA DE COMUNICACIONS

a) Descripció del sistema, tipus de comunicacions :
El sistema de comunicacions està constituït per 3 xarxes :

1. Una xarxa principal de seguretat, que enllaça constantment a :
• Coordinador General
• Director de Prova
• Director de Carrera
• Directors Adjunts
• Cap de Comissaris de Ruta
• Director Metge
• Vehicles “R”
• Vehicle “S”
• Cotxe “0”

2. Una xarxa de control de carrera, que enllaça permanentment :
• Director de Prova
• Direcció de Carrera
• Cap de Seguretat
• Director Adjunt de Seguiment
• Cada un de los punts de comissaris de ruta

3. Una xarxa de comunicació de temps que, enllaça permanentment a :
• Línia de sortida
• Línia d’arribada
• Secretaria
• Taulell de temps a l’arribada
• Director Adjunt de Pista
• Parcs d’Assistència
• Parc d’Arribada

A més es comptarà amb el suport de telèfons mòbils


CADENA DE COMANDAMENT

a) Correspon als comissaris de ruta efectuar la primera intervenció en cas d'accident; el Senyalitzador maniobrarà les banderes corresponents advertint al pilot i el Cap del punt de control informarà puntualment a Direcció de Carrera de la situació.

b) En cas d’accident:

1ª Intervenció
Immediatament els comissaris de ruta del sector on es produeixi, arribaran al lloc de l’accident portant els Mitjans del punt de control per :
• Ajudar a extingir el foc
• Ajudar al pilot (cas de sortir il·lès)
• Despejar la pista de restes d'oli, etc…
• Recol·locar el muntatge de seguretat

Simultàniament, el Cap del punt de control, estarà informant al Director de Cursa si hi ha necessitat de serveis d'intervenció suplementaris.

2ª Intervenció
El Director Mèdic i la resta de l’equip Assistencial depenen del Director de Prova / Director de Carrera en tot el que no siguin actes assistencials, i serà aquest últim qui donarà l’ordre d’activar l’equip Assistencial.
Donada la longitud del tram, en cas d’accident, tant si aquest es produeix en la primera com en la segona meitat del tram, l’ambulància sempre serà activada conjuntament amb el vehicle “S” del tram corresponent.
La possible víctima que resulti d’un accident de la carrera, serà traslladada al Hospital General d’Igualada en ambulància, un cop estabilitzada.

c) Si un vehicle s’atura :
Els comissaris de ruta del sector l'apartaran a un lloc segur, el vehicle haurà d'esperar immòbil les instruccions de direcció de carrera.
Cap pilot te dret a refusar que el sèu vehicle sigui apartat fora de la pista; tot al contrari ha de facilitar la maniobra i obeir les instruccions dels comissaris de ruta.


CENTRES D’EVACUACIÓ PREVISTOS

a) Es compta amb :
• L’hospital General de Granollers, situat a 15km de la línia de sortida. Dotat de: Servei d’Urgències Mèdiques.

b) També es compta amb els següents Centres complementaris: • Hospital , situat a . de la línia de sortida.


PLANS I RUTES D’EVACUACIÓ

d'Igualada de la seva arribada. Al mateix temps es posarà en coneixement del Servei Català de Trànsit , per agilitar el sèu trasllat.

El pla d'evacuació queda reflexat en el mapa adjunt :


PLÀNOLS

Plànol Ubicació de La prova

plano2023 1


Plànol Tancament carretera
TANCAMENT INFERIOR, ROTONDA RIELLS DEL FAI

plano2023 2

 

 TANCAMENT SUPERIOR, ROTONDA ST. FELIU DE CODINES

plano2023 3

 
Plànol Ubicació dels controls

plano2023 4

 

 

 

Plànol Ubicació Mitjans Sanitaris, Grues, extinció i rescat

plano2023 5


Plànol Ubicació conjunt dependències de la prova:
Centre Cívic Riells del Fai

plano 2023 6

 

Plànol Zona de Verificacions
Verificacions Divendres – St. Feliu

plano2023 6

 

Verificacions Dissabte - Riells del Fai

plano2023 7

 

Plànol Parc de Presortida i Sortida de la prova

plano2023 8

 

Plànol Ruta D’Evacuació
Plans d’evacuació per via terrestre:
1. Des de sortides a Hospital General de Granollers, 17.6 Km, 26 min.

plano2023 9

 

Plànol Ruta D’Evacuació Alternatiu
2. Des d’arribades a Hospital general de Granollers, 20.9 Km, 25min.

plano2023 10ORGANIGRAMA DE COMUNICACIONS

organigrama 2023